എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് 2 [Hunter Kuttappan]

Posted by

എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് 2

Ente Makalude Bharthavu Part 2 Author : Hunter Kuttappan

Preavious Parts | Part 1 |

f¡apsX AXp¯v Ak³ C^n¡p¶Sv sNm*v ,, Mm³ Nm\m¯ emk¯n AXp¡a]nt`¡v sI¶p ,, k^psf¶_nªn«p ,, fp« A¸kpw , In¡³ t_mÄ FÃmw D*m¡n tim«v tbm«n sk¨n^p¶p ,, AsSÃmw ^*p t¹äv  B¡n NpXn¡m³ timÀ`nNv–hpw D*m¡n ,, AkÀ C^p¶p sfmssd  Nan¡p¶Snâvs_ fp³bn DÅ Xn tbm]v  sk¨n«v ,, Np_¨p A¸p_Sv ssZWnRv tXdnÄ sâ AXp¯pÅ sI]_n Mm³ C^p¶p ,, ^*p f¡apw sfmssd  Nm^yfm]n Ft´m tWm¡p¶p*v … Mm³ AktWmXp FXp¯p NpXn¡m³ b_ªp ,, Aksâ N®nt`¡v tWm¡pt¼mÄ Aksâ C^p¼³ Np´w Fsâ fWÊn sSanªp k¶p ,, ASn Wn¶v bm Ioäp¶ B ^wPw Fsâ fWÊn BkÀ¯n¨v sSanªp sNm*n^p¶p ,, Fs´m^p NWw B\v ASnWp ,, ASv SpXNÄ¡nX]n`qsX Spaªp N]_pt¼mÄ ,, Fsâ In´ bqÀ\S]n F¯p¶SnWp fp³bv Ak³ Ft´m b_ªp ,,Mm³ Fsâ In´]n sWän D\À¶p ,, B Zm ,, Wo F´v b_ªSv ,, At¸mÄ AksW Fs¶ Nan]m¡n b_ªp ,, Wn§Ä Cu t`mN¯p H¶pw Asà Fsâ A½m]n ,, Mm³ b_ªSv Wn§apsX A¸¯nWv e]¦^ tXÌv B\tÃm F¶v ,, Ak³ b_ªSv GSp AÀ°¯n Bs\¶v FWn¡v fWhn`m]n F¦n`pw Mm³ A_n]m¯ emk¯n b_ªp ,, Bt\m ,, ASv Mm³ bns¶ e]¦^ hwekw Asà Np¡nwPv Nm^y¯n ,, FÃmw Njnt¨mXm Wo ,. Fsâ f^pfNWv Mm³ hvtWit¯msX B¡n]Stà ,,, FÃmw H^pfn¨p Njn¨m H^p bs£ fXp¯mt`m ,, hf]w D*tÃm ,, CX]v¡v CX]v¡v k¶p Njn¡mftÃm ,, F{S Njn¨m`pw fXp¡nà F¶v A_n]mw ,, A{S]v¡pw thmcv–äpw tXÌv Dw Ds*¶p Nm\pt¼mÄ Ss¶ A_n]mw ,, ASnWpw AsS ^oSn]n ,,,f_pbXn S¶p ,,f¡Ä M§sa hwhm^w H¶pw {lUn¡m¯Sv FWn¡v hfmVmWfm]n ,,Wn§sa Fs´ A{S Uq^w tbm]n C^n¡p¶Sv ,, M§Ä AXp¯p C^p¶m M§Ä F´v sbm«n sS_n¡ptkm F¶v Ak³ N®v AX¨p sNm*v tImUn¨p ,,Mm³ ASnWp f_pbXn In^n]n HSp¡n sNm*v ,,fäp Wm«p kng]§ant`¡pw fäpw tXm¸n¡v fmän ,,Ak³ tim^v`nN-vhv NpXn¨p Njnªp ,, Mm³ ¥mhpw t¹äv Dw FXp¡mWm]n ,, Xn tbm]v sâ AXp¯v k¶t¸mÄ Ak³ Ip*p AW¡n sNm*v b_ªp .. Òvfv ,,hq¸À B\v ,,Fsâ fp`Nant`¡pw SpXNant`¡pw N®p^p«n sNm*m\v Ak³ ASv b_ªSv ,, Fsâ DÅ sbX¡p¶ps*¦n`pw Mm³ H^p emk fmäkpw Nm\n¡msS ,,t¹äv Dw ¥mhv FXp¯p sNm*v ,, Nn¨³ t`¡vtbm]n ,, Ak³ Fjpt¶äv Fsâ bn_Nn`qsX k¶p tNmÄZv skÅw Dt*m F¶v tImUn¨p sNm*v ,,, FWn¡v fWhn`m]n Nm^yw skÅw tk*n«v H¶pfà CSv F¶v ,, F¦n`pw Mm³ b_ªp B {cnZvKv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *