നാല് മുലകളും ഞാനും [പ്രഭു]

Posted by

നാല് മുലകളും ഞാനും

Nalu Mulakalum Njaanum | Author : Prabhu

 

കാശിനാഥും            ഭാര്യ         വാണിയും          ഡോക്ടർമാരാണ്

ജനറൽ           മെഡിസിൻ       വിഭാഗം         മേധാവി            കൂടിയാണ്           കാശി

അതി       സുന്ദരനും            സ്മാർട്ടുമായ            കാശിയെ         കണ്ടാൽ            ഏതൊരു             പെണ്ണിനും          വായിൽ         കപ്പലോടും

കാശി         കണ്ണ്        കാണിച്ചാൽ         ഏതൊരു        സ്ത്രീയും         പാന്റീസ്          അഴിച്ച്     വാ         പൊളിച്ചു           നില്ക്കും        എന്ന             െചാല്ലുണ്ട്

പേര്          കേട്ട          ഡോക്ടർ     ആണെങ്കിലും         അതിലും       വലിയ        കോഴി        കൂടി         ആണ്          കാശി

വാണിയുടെ          സൗന്ദര്യം       അറിയാൻ         തുണി         അഴിച്ചു    നിർത്തണം….. മുഖ         കാന്തി      കമ്മി            ആണെങ്കിലും        അപാര          സ്ട്രക്ചർ           ആണെന്ന്         െെ ഗനക്ക്                      മേധാവി           ഗോവിന്ദ്       രാജ്       കണ്ടറിഞ്ഞതാണ്    ( ഡോക്ടർ          വാണി         കൺസിവ്‌ഡ്           ആയപ്പോൾ           ഡോ.   ഗോവിന്ദ്   രാജിനെ      ആണ്    ” കാണിച്ചു ” െകാണ്ടിരുന്നത്… അന്ന്         തുടങ്ങിയതാ          വാണിയുടെ          ആഴം          അളക്കാൻ       മുഴക്കോലുമായി        ഇടയ്ക്കു        മുറയ്ക്ക്              ഗോവിന്ദ്       രാജ്      എത്താൻ…..)

കാശിയെ         സുഖിപ്പിക്കാൻ    ആവുന്ന         വിധം        ശ്രമിച്ച്     പരാജയപ്പെട്ടു          പിൻമാറിയ         ശേഷമാണ്          വാണി        സ്വന്തം      കാര്യം          നോക്കാൻ           പോയതു്

കാശിക്ക്             കാര്യം      അറിയാം……

മാളോരുടെ          കണ്ണിൽ       െപാടി              ഇടാൻ          ഒരു         കട്ടിലിൽ         കിടക്കുന്നതിന്          മുമ്പ്           തന്നെ         അവരവരുടെ      റേഷൻ           വാങ്ങിയാണ്            വരാറ്

മെഡിക്കൽ           കോളേജിൽ   കാര്യം           ഇനി        അറിയാൻ        വലിയതായി        ആരും     ഇല്ലെന്നതാ   സത്യം

കാശി_ വാണി        ദമ്പതികളുടെ           ഏക          സന്താനമാണ്            മനു       വർമ്മ        എന്ന          മനു

ഇരുപത്         വയസ്സിൽ         എത്തി         നിൽക്കുന്ന         ചുള്ളനെ       കാണുന്ന           മാത്രയിൽ        പെമ്പിള്ളേർക്ക്          പിളർപ്പിൽ        തരിപ്പ്         കേറും….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *