അയൽ വീട്ടിലെ കളി

Posted by

നല്ല റോസ് നിറമായിരുന്നു അവൻ അവിടെ ്ഉമ്മ വച്ച് അവൻ പതിയെ അവിടെ നക്കാൻ തുടങ്ങി ചേച്ചി വികാരം കൊണ്ട് വിറച്ചു അവൻ വീണ്ടും തുടർന്ന് ചേച്ചിയുടെ പൂറിൽ നിനും പാൽ വരാൻ തുടങ്ങി അവൻ അത് കുടിച്ചു അവൻ ംമേല്ല കമ്പി ചേച്ചിയുടെ വായിൽ നിന്നും വെളിയിൽ ഇറക്കി അപ്പോ അവൻ്റെ കമ്പി തുപലിൽ തിലങ്ങുമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ പതിയെ പൂറിൽ വച്ച് ഒരു നീക് അത് പാമ്പ് പൂറിൽ പോവുന്ന പോലെ അകത്തു പോയി

പിന്നെ ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു അവൻ പൂർ അടിച്ച് പൊളിച്ചു അവർ രണ്ടു പേരും സുഗതിൽ സൗണ്ട് ്യുഉണ്ട്അഅകി അവർ അടിച്ച് തിമിർത്ത്  അപ്പോഴാണ് പെട്ടനു അവൻ തളർന്നു അവൻ്റെ സാധനം പൂറിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വന്നു ചേച്ചി ംമേല്ലെ വന്നു അവൻ്റെ സാധനം ്ഉഉരുഞ്ചി അവൻ്റെ സൗണ്ട് വെളിയിൽ വന്നു അവൻ പാൽ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അവർ പരസ്പരം കെട്ടി പിടിച്ചു കിടന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *