താര ഒരു അപ്സരസ്സ് [വത്സ]

Posted by

 കിട്ടിയതിന്റെ        ഉന്മാദാവസ്ഥയിൽ     പിന്നിട്ട       ദിവസങ്ങളിൽ        എത്ര      തവണ       സ്വയം ഭോഗം        ചെയ്തെന്ന്            ശിവന്       തന്നെ      നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു

മറ്റ്           ഒരാളിന്റെ           ഭാര്യ       ആയിട്ട്      പോലും          ആ         തരുണീ   രത്നം           ശിവന്റെ        മനസ്സിൽ            കൂട്        കെട്ടി         താമസം         തുടങ്ങി

++++++++++++++++++++

നാളുകൾ        ഏറെ                െ കാഴിഞ്ഞ്         പോയി

ഒരു      നാൾ…..

നഗരത്തിലെ              ഒരു   പ്രമുഖ        ഷോപ്പിംഗ്          മാളിൽ       പോയതാണ്          ശിവൻ

അത്യാവശ്യം            െകാച്ച്       പർച്ചേസ്

സാധനങ്ങൾ        െപ റുക്കി     എടുത്ത്        അവിടെ        ചുറ്റി      തിരിയുമ്പോൾ           ഒരു         സ്വപ്നം       കണക്ക്          മുന്നിൽ     നിലക്കുന്നു,       അപ്സര           കന്യക……!

അവർ           ശിവനെ         നോക്കി         ഹൃദ്യമായി          പുഞ്ചിരിച്ചു….. ആരും        മയങ്ങി     വീണ്          പോകുന്ന          പാൽ       പുഞ്ചിരി….!

ശിവൻ         കിട്ടിയ       അവസരം          മുതലാക്കി           മുന്നിൽ           പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട          ദേവിയെ          ആ പാദ ചൂഡം        ഉഴിഞ്ഞു

കണ്ട      മാത്രയിൽ         തന്നെ          െകാച്ചു       ശിവൻ       ബ്രീഫിൽ         കലഹിച്ച്         തുടങ്ങിയിരുന്നു , ദേവിക്ക്        കാണാൻ        പാകത്തിൽ      തന്നെ….

ചന്ദന നിറമുള്ള       സാരിയും         അതിനിണങ്ങുന്ന          സ്ലീവ് ലെസ്       ബ്ലൗസും           നല്ല        ചേർച്ച      ഉള്ളതായി        തോന്നി

സാരിയുടെ        നിറവും       ദേഹത്തിന്റെ           നിറവും        വേർതിരിച്ച്        കാണാൻ       കഴിയില്ല

Straighten            ചെയ്ത      മുടി   െവട്ടി        മുഖത്തിന്റെ       ഇരുവശത്തുമായി           വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു

ത്രെഡ്      ചെയ്ത്          ഷേപ്പ്      വരുത്തിയ        പുരികങ്ങൾ….

മസ്കാര       ഉപയോഗിച്ച്     ഭംഗിയാക്കിയ       കൺപോളകൾ

ചുണ്ട്       ആവശ്യത്തിന്      മാത്രം       ചുവപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

തിരെ       െചറിയ        വെള്ള       ഡയമണ്ട്         മൂക്കുത്തി

കയ്യിൽ        ഒതുങ്ങാൻ         കൂട്ടാക്കാത്ത        വലിയ        മാതളത്തിന്റെ        വലിപ്പമുള്ള           കൂർത്ത        മുലകൾ

താഴത്തിയാണ്          സാരി       ഉടുത്തത്         എന്ന്        മനസ്സിലായെങ്കിലും         െപാ ക്കിൾ     ശിവനെ          കൊതിപ്പിച്ച്     ഒളിഞ്ഞ്       നിന്നു

കൊച്ചു        ശിവൻ         െപാട്ടി   െതറിക്കാവുന്ന              നിലയിൽ……

എന്റെ       മാറി വന്ന     വൈകാരിക           ഭാവങ്ങൾ        അപ്സര    കന്യക        മാറി      നിന്നു      നന്നായി        ആസ്വദിക്കുന്നതായി       തോന്നി

”    ഞാൻ       കണ്ടിട്ടുണ്ട്….    ഞങ്ങൾ           താമസിക്കുന്നെന്റെ       അടുത്തല്ലേ….? “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *