താര ഒരു അപ്സരസ്സ് [വത്സ]

Posted by

” എന്നാക്കാരുമില്ല… ഡാ…. ഇവിടെ…..!”

ശിവന്റെ           മുഖത്ത്       വാത്സല്യത്തോടെ      .   തലോടി     താര       പറഞ്ഞു

” ഹോ…. മുള്ള്        പോലെ…. ഷേവ്      ചെയ്യാൻ      മേെലെ  ? ഓ     സോറി….. ഇപ്പോഴെത്തെ       ചെത്ത്       പയ്യൻമാരുടെ       സ്റ്റയിൽ…!”

താര      ഊറിച്ചിരിച്ചു

ശിവന്റെ         മുഖത്ത്        തലോടി       ഇരിക്കുമ്പോൾ        ശിവന്റെ           കളള കണ്ണുകൾ       ചെന്ന്        പതിച്ചത്         താരയുടെ         അനാവൃതമായ      മിനുസമുള്ള         കക്ഷത്തിലായിരുന്നു

അത്       കണ്ട്         താര     യാന്ത്രി കമായി       കക്ഷം       ഒളിച്ചു വച്ചു

കള്ളം      കയ്യോടെ      പിടികൂടി എന്നു     മനസ്സിലാക്കി       ശിവൻ     നേരിയ     തോതിൽ      ഒന്ന്       ചമ്മി

തുടരും

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *