യക്ഷയാമം 22 [വിനു വിനീഷ്]

Posted by

N¼nNp«³.sWäv ssUkWnÝ]fm\v. Wo Np_n¨pkt¨m Ct¶¡v fq¶mw WmÄ Mm³ Wns¶ bnSrt`mNt¯¡v F¯n¨n^n¡pw.””

Sn^ptfWn]psX km¡pNÄtN« hoS tNmbwsNm*v Kz`n¨p.
N®pNanÂWn¶pw ^àw HjpNm³ SpX§n. A¸q¸³¡mknt`¡v làfm] Nmäv HjpNns]¯n.
tQm^fm] CXn]pw fn¶`pw H^pfn¨v eqfn]nt`¡v bSn¨p.

AkÄ ssNNÄ FXp¯p]À¯n]Spw. Wn`¯pNnX¶ N^n]n`NÄ Nmän D]À¶psbm§n.

D\§nNnX¶ kr£¯nsâ lnO^¯nWv APvWnt]äp.

AkÄ¡v Ipäpw c\fp]À¯n Wqäm¶v WmP§Ä ln¡m^w fo«n k¶pWn¶p.
sskNmsS B WmP§Ä AkÀ¡pIpäpw kr¯mNrSn]n k`]w k¨p.
WnfngtW^w sNm*v WmP§Ä k`ns]m^p kXfm]nfm_n tlgw kXw APvWn¡n^]m]n.
ASv Ban¡¯n.

“”iii, “”
hoS BÀ¯pIn^n¨p

tZmÀ Sp_¶v ^mf³ bp_t¯¡n_§n]Spw Sn^ptfWn So£\St]msX A]msa tWm¡n.

“”^mfm, tk*m..””

^mf³ Nm_nWpÅnt`¡pSs¶ N]_n.

“”ipw, hÀÆkpw Wnsâ Nojn`ms\¶ Ai¦m^fm\v WnW¡v. F¶nt«m
fmÀ¯mÞWv ln£ WÂNm³ WnW¡v Njntªm,?
AknsX]pw BUnb^mlànSs¶ tk*nk¶p.
ASksâ knVn. Wnsâ knVn””

Sn^ptfWn hoS¡ptWs^ kn^Â Iq*n.

“”ASv M§Ä WnÝ]n¡pw””

“”i i i.. Cà Sn^ptfWn Fsâ `£yw bqÀ¯nN^n¡msS FWn¡v fX¡fnÃ.
AWn, Aksâ ^à¯n FWn¡v Wo^mX\w. SX]m³ bäpsf¦n SXtªmaq””

BÀ¯«ihn¨psNm*v hoS b_ªp.
bSns] AkÄ A´^o£¯nt`¡v `]n¨ptIÀ¶v AknsXWn¶pw knXkm§n.

AkÀ¡pIpäpfp*m]n^p¶ APvWnbnXn¨ kXw Wn`¯pWn¶pw A´^o£¯nt`¡v D]À¶p k¶p.

“”Hmw {iow t^min\n t^min\n
UpÀt¤lz^n UpÀt¤lz^n…””

Sn^ptfWn A´^o£¯n bm_nWX¡p¶ H^n`s] ssN¡pan`m¡n.
tlgw Wn`¯pNnX¶ D\§n] IpÅnNs¼Xp¯pWXpfp_n¨v C`]psX fVyemP¯pk¨psNm*v f®nt`¡v Bjv¶n_¡n.

WnfngtW^wsNm*v Ban¡¯p¶ APvWn]pw, sbmXnbX`§apw, làfm] Nmäpw A{bSy£ftSmsX
{bNrSn lm´fm]n.

UoÀQlzmhsfXp¯ Sn^ptfWn Nm_nt`¡pN]än.

F³Kn³ ÌmÀ«v sI]vSv ^mf³ NmÀ NojvtÈ^n]nt`¡pkn«p.

D_¡sfmjn¨v D½_¯v Sn^ptfWnt]]pw N¯pWn¡pN]m]n^p¶p AwdnNInä.

Nm_nÂWn¶pw Sn^ptfWn Pu^ns] FXp¯v bp_t¯¡p k¶Spw Wn`knan¨psNm*v Inä HmXnk¶p.

“”AwdntN, tk*m. H^p kn^n¸v l^n]m¡q sb«¶v.””

N®pSpX¨psNm*v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *