യക്ഷയാമം 22 [വിനു വിനീഷ്]

Posted by

N¼nNp«³.sWäv AWntImUn¨p.

“”A_nªntÃ, hoS]psX AXp¯ C^ Wo]m\v.””

“” ipw, hoS. Aksas¶ H^p Ip¡pw sI¿nÃ. FWn¡v tbm\w.””

AWn bp_t¯¡v NX¡m³ {lfn¨p bs£ Sn^ptfWn SXªp.

“”Wnsâ KokWv WnW¡v kn`]p*mNnÃ. bs£ A_nªpsNm*v CWns]m^p f^\wNqsX hwekn¡m³ bmXnÃ.
fq¶v Unkhs¯ bqK¡v tlgw hoSs] dÔn¡pw.
bs£ Aksa CknsX k^p¯\sf¦n Wo]nknsX tk\w.
Fsâ Np«n]psX fWhpfmän fmÀ¯mÞWv bqKsI¿m³ H¯ml sI]vSpsNmXp¯Wns¶ sb«¶v f^\¯nWv kn«psNmXn¡nÃX Wm]s]..””

Sn^ptfWn AWn]psX sW©nt`¡v BªpIkn«n.
Iknt«ä AWn bn¶n AX¡nk¨ b{S§apsX fpNant`¡v f`À¶pko\p

“” WnW¡pÅ ln£ tNmXSn knVn¡pw.””

Sn^ptfWn kmSn AX¨v Smjn«pbq«n.

“”^mfm, H^msa CknsX WnÀ¯m³ GÀ¸mXv sI¿q.””

f_ps¯m¶pwb_]msS Sn^ptfWnWX¶p.

^mf³ bqK¡pÅ GÀ¸mXv sI]vSv A½pknsW]pw sNm*v kas^s¸«¶pS¶ NojvtÈ^n]nt`¡v fX§ns]¯n.

Nm_nsâ tZmÀSp_¶v A½p ANt¯¡v HmXn¡]_n.

Pu^n]psX fp_n]nt`¡v HmXn¡nS¨psI¶p.

AwdnNInä H¸fn^p¶p Nªnfp¡nsNmXp¡pN]m]n^p¶p.

“”´pbän Put^y¨n..””
A½pknsâ fnjnNÄ Wn_sªmjpNn.

“”G]v– H¶pÃym tfmta, tI¨n¡v H^p sSäpbän, AWnt]«sW N®X¨p knlzhn¨p.””

“”Mm³ b_ªn«ntà UpãvXWms\¶v.”” Wn_sªmjpNp¶ fnjnNÄ SpX¨psNm*v A½p b_ªp.

“”fv..””

A½p Pu^n]psX AXpt¯¡v tIÀ¶n^p¶p.

sskNmsS fpä¯v fq¶m`v BapNÄ k¶v fpa]pw fäp Nm`pNapw Wm«n Hm`sNm*v tfªv sI_n] b´`n«p.

Sn^ptfWn]psX him]n D®n]pw hpir¯p¡apw k¶v fpä¯v Im\NsfjpNn f®nsâ N«sNm*v timfNpÞw S¿m_m¡n.
NqXmsS kmjtNmasNm*v k`ns]m^p Naw WnÀ½n¨v ASnWpÅn 9 sI_pNa§apw, 9 Na§Ä¡pw 9 b´kpw ASn WXpkn`s¯ Na¯ns` b´w ftäSnsW¡mÄ k`n¸¯n`pw S¿m_m¡n.
fpäs¯ b´`nsâ Wm`pemPkpw Np^pt¯m`Sq¡n A`¦^n¨p.

“”FÃmNm^y§apw B]ntà ^mfm..””
D½_s¯ Nth^]n C^p¶psNm*v l¦^³ Sn^ptfWn tImUn¨p.

“”DÆv, CWn Nrgv\fqÀ¯nAt±iw k¶m SpX§mw.””

“”fv, FknsXs]¯n, knan¨n^pt¶m?””

“”DÆv, A^ f\n¡qÀ NqsX,””

“”AwdntN,..””
Sn^ptfWn ANt¯¡ptWm¡ns¡m*v Wo«nknan¨p.

“”Pu^ntfmtamXv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *