ഗുരമ്മ [സോർബ]

Posted by

 

ഗുരമ്മയെ കുനിച്ചു നിർത്തി ഞാൻ പൂറ്റിലേക്ക് നിർദ്ധയം കുണ്ണ കേറ്റി.. ഗുരമ്മ സുഖത്താൽ കരഞ്ഞു.. സുഖത്തിന്റെയും ആവേശത്തിന്റെയും കൊടുമുടിയിൽ ഞാനും എത്തിയിരുന്നു.. എനിക്ക് വരാറ് ആയിരുന്നു.. ഞാൻ അടി നിർത്തി ഗുരമ്മയെ മുട്ടിൽ നിർത്തി ആ വായിലേക്ക് കുണ്ണ കുത്തി ഇറക്കി അടിച്ചു.. വരാറായി നിന്നിരുന്ന ഞാൻ വായിലിട്ട് ആഞ്ഞടിച്ചു.. എന്റെ പാൽ അപ്പോഴേക്കും തെറിച്ചിരുന്നു.. ഗുരമ്മയുടെ വായിൽ അത് മുഴുവൻ ഞാൻ നിറച്ചു.. കുണ്ണ വായിൽ നിന്ന് എടുത്തതും കള്ള ചിരിയോടെ എന്നെ നോക്കി ഗുരമ്മ അത് മുഴുവൻ കുടിച്ചിറക്കി.. ഗുരമ്മയെ മലർത്തി കിടത്തി ആ മുലകളിൽ മുഖം പൂഴ്ത്തി ഞാൻ കിടന്നു.. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ഗുരമ്മ പറഞ്ഞു.. അയ്യാ, വെട്ടം വന്തിടിച്ചു..

 

ഞാൻ ഗുരമ്മയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വസ്ത്രം ധരിച്ചു.. അപ്പോഴേക്കും ഗുരമ്മയും വസ്ത്രം ധരിച്ചു.. ആ ചുണ്ടുകളിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ചുംബിച്ചു.. ഇനിയും കാണണം..

അപ്പൊ ഗുരമ്മ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ എന്നേക്കാൾ നല്ലതിനെ അയ്യവിക്ക് കിടയ്ക്കും.. അപ്പൊ എന്നെ മറക്ക കൂടത്.. ഉന്ന നാൻ മറക്കവേ മാറ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഗുരമ്മയെ ഒരിക്കൽ കൂടി ചുംബിച്ചു തിരിച്ചു നടന്നു..

 

അപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഗുരമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ആയിരുന്നു, എന്നേക്കാൾ നല്ലവരെ ഇനിം കിട്ടും..

 

തുടരും..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *